Родна индоктринација Републике Српске (1.) Акциони план родне идеологије

Акциони план родне идеологије

Кроз пројекат “Промоција различитости и једнакости у Босни и Херцеговини”  у оквиру програма “Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022” израђен је акциони план[1] који се односи на спровођење родне идеологије у читавој Босни и Херцеговини.

За спровођење акционог плана у Босни и Херцеговини су одговорне сљедеће институције: Министарство правде, Министарство сигурности, Министарство цивилних послова, Министарство за људска права и избјеглице, Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова, Агенција за државну службу, Агенција за равноправност полова.

За спровођење акционог плана у Републици Српској су одговорне сљедеће институције: Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство породице, омладине и спорта, Министарство

просвјете и културе, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у РС, Педагошки завод, Завод за јавно здравство, Агенција за државну управу РС, Гендер центар Владе РС, надлежне образовне и здравствене институције у партнерству са НВО.

Стратешки циљеви акционог плана који треба да се спроведу до 2024. године су:

1. Осигурати постојање ефикасних механизама заштите од дискриминације и злочина из мржње за ЛГБТИ особе.

(Утицај на кривичне законе и обучавање професионалаца у правосудним институцијама, у институцијама социјалне и здравствене заштите, у институцијама рада, запошљавања и образовања, те обуке државних и полицијских службеника.)

2. Осигурати једнака права ЛГБТИ особама у свим областима јавног и приватног живота.

(Анализа препрека које имају особе које живе у истополним заједницама, анализа начина за промјену пола за БиХ држављане, доношење смјерница за ЛГБТИ азиланте, бесплатна правна помоћ за ЛГБТИ особе слабог имовинског статуса.)

3. Развијена свијест о потреби за сузбијањем предрасуда и стереотипа о ЛГБТИ особама.

(Активности у образовним институцијама. Активности у спортским савезима. Медијске кампање и промоција родне идеологије. Јавно праћење и прозивање оних који се родној идеологији противе.)

4. Праћење и извјештавање.

(Праћење свих родно-идеолошких активности претходно набројаних одговорних институција!)

Увидом у изворе података који су употребљени за израду акционог плана, уочава се да су те документе писале комисије Вијећа Европе, Свјетска банка, Омбудсман за људска права БиХ и НВО Сарајевски отворени центар. Сарајевски отворени центар је учествовао у изради акционог плана и биће један од његових имплементатора[2]. Када се у горњем тексту прочита које институције су одговорне за спровођење активности из акционог плана, може да се закључи да једна НВО која је локалног карактера (Сарајевски отворени центар) има изузетно јак утицај на званичне институције БиХ и РС када је у питању родна идеологија.


[1] Министарство за људска права и избјеглице и Агенција за равноправност полова БиХ су, уз финансијску подршку ЕУ и Вијећа Европе, координисали у изради Акционог плана за унапређење људских права и основних слобода ЛГБТИ особа у БиХ. Акциони план је усвојило Вијеће министара БиХ. Радна група за израду Акционог плана је у свом раду прихватила приступ који је предложен препоруком CM/Rec(2010)5 Вијећа Европе које је дато државама чланицама а тиче се мјера за сузбијање дискриминације на основу сексуалне оријентације или родног идентитета. Акциони план за период 2021-2024 године има четири стратешка циља која треба да се испуне кроз 19 активности. Погледати: Агенција за равноправност полова БиХ. Акциони план за унапређење људских права и основних слобода ЛГБТИ особа у БиХ за период 2021-2024. године. План. Сарајево: Министарство за људска права и избјеглице БиХ, 2022. Онлајн документ.

[2] Брковић, Амил, et al. Рози извјештај 2023: Годишњи извјештај о стању људских права ЛГБТИ особа у Босни и Херцеговини. Извјештај. Сарајево: Сарајевски отворени центар, 2023. онлајн документ. стр. 13-14.


Ово је дјелимичан текст. Цијели текст можете прочитати у комплетном ПДФ документу или наставцима објављеним на овом линку: