Родна индоктринација Републике Српске (2.) Импликација родне идеологије на законодавство

Импликација родне идеологије на законодавство

У законодавству Босне и Херцеговине дискриминација на основу сексуалне оријентације је забрањена преко два кључна закона за ову област. Ти закони су Закон о равноправности полова у БиХ[1] и Закон о забрани дискриминације БиХ[2].

Закон о забрани дискриминације БиХ забрањује дискриминацију по било којој околности која има за сврху или посљедицу да било којој особи онемогући или угрожава признавање, уживање или остваривање на равноправној основи права и слобода у свим областима живота. Овај Закон забрањује дискриминацију на основу родног идентитета и полних карактеристика, чл. 2, и “подразумијева усклађивање осталих закона, правилника, статута и других аката са његовим одредбама”.[3]

Заступници родне идеологије сматрају да “наведене измјене је нарочито потребно извршити у законима о заштити од насиља у породици, јер посебан проблем представља положај ЛГБТИ особа у њиховим породицама. Осим што су изложене дискриминацији, често су и жртве насиља, уцјене, бесправног одузимања слободе или присилног лијечења, а улогу починитеља_ица предузимају родитељи, браћа или сестре. Због тога велики број ЛГБТИ особа живи у страху, бирајући да своју сексуалну орјентацију или родни идентитет држе у тајности, а често и напуштају породице усљед претрпљеног породичног насиља. Жртве се најчешће одлучују за напуштање дома и породице или не пријављују насиље због страха од избацивања из куће. Један од главних узрока оваквог стања јесте непостојање адекватне правне регулације којом би се заштитиле ЛГБТИ особе од насиља у породици. (…) Но, закони о заштити од насиља у породици у ФБиХ, РС-а, и БД-а БиХ, као lex specialis, имају приоритет над кривичним законима, па ће у пракси увијек прво доћи до покретања прекршајног поступка и примјене одредаба закона о заштити од насиља у породици и закона о прекршајима. Прекршајни поступак у правилу траје краће од кривичног поступка, те ће се жртве, уколико се одлуче на пријављивање насиља, најчешће одлучити и за прекршајни поступак, а тиме се искључује могућност кривичне санкције за починитеље_ице насиља. Чињеница да кривични закони регулишу насиље у породици као кривично дјело и предвиђају казне закона у пракси не значи много јер обично жртва мора претрпјети озбиљне тјелесне посљедице да би могла покренути кривични поступак.”[4]

Када је у питању насиље у породици над ЛГБТИ ообама у БиХ, заговорници родне идеологије наводе да “поред организација цивилног друштва које су спремене у сигурне куће примити лезбејке, не постоји сигуран смјештај за геј мушкарце и трансродне особе жртве насиља у породици.”[5]

Тренутно важећи Закон о заштити од насиља у породици РС[6] не садржи сексуалну орјентацију и родни идентитет као основ за заштиту од насиља у породици. Међутим, постојећи закон, чланом породице или породичне заједнице, сматра лица која су међусобно била или су још увијек у емотивној или интимној вези, независно од тога да ли учинилац дијели или је дијелио домаћинство са жртвом, чл. 7 ст. (з). Закључује се да је припадницима родне идеологије овим законом признато да су породица. Међутим, изгледа да су породица само ако су међусобно насилни, тј. ако се понашају “традиционално” јер је традиционална породица, по правилима родне идеологије, главни кривац за насиље, било да је оно физичко, психичко, емоционално, финансијско или било које друге врсте.[4]   међусобно била или су још увијек у емотивној или интимној вези, независно од тога да ли осумњичени [7] за насиље дијели или је дијелио домаћинство са жртвом, чл. 7 ст. (11).

Ово је први корак у правном регулисању новог облика животне заједнице који се заснива на кохабитацији особа истог пола које су у емотивној или интимној вези. Сљедећи корак је увођење родне идеологије у породично законодавство!

Тај корак се заснива замјеном постојећег закона новим законом хибридног назива Закон о заштити од насиља у породици и заштити према женама РС, који је већ једногласно усвојен на Шестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске[8]. У нацрту закона стоји да се чланом породице или породичне заједнице сматрају и лица која су међусобно била или су још увијек у емотивној или интимној вези, независно од тога да ли осумњичени[9] за насиље дијели или је дијелио домаћинство са жртвом, чл. 7 ст. (11).

Због свега претходно наведеног, те због онога што ће се тек навести, закључује се да промјена постојећег закона иде превасходно у корист родне идеологије а не стварне заштите жена[10].

Да би се додатно разумјела повезаност нацрта закона и родне идеологије, те како би се схватило да се, усвајањем оваквог закона, уништава традиционална и уводи либерална родно-идеолошка породица у Републику Српску, приоритетно је истаћи сљедеће.

  1. Овим нацртом закона се уводи родна идеологија у породично законодавство Републике Српске преко израза “фемицид” (чл. 6).
  2. Овим нацртом закона се уводи педофилија у законодавство Републике Српске преко појма “жена” (чл. 5).
  3. Тренутним законом а додатно и овим нацртом закона се, посредно, увела кохабитација, као први степен законски признатог суживота ЛГБТИ лица, а што се учинило преопширним дефинисањем чланова породице (чл. 12).
  4. Овим нацртом закона се уводе заштитне мјере за осумњичене (а не за починиоце) а постоји и заштитна мјера “преваспитавање”, која не постоји у кривичном законодавству (чл. 29).
  5. Занемаривање дјеце у њиховом васпитању је преопширно постављено (чл. 4) и може да има далекосежне посљедице када се посматра у вези са одредбама других закона које се односе на права дјеце.
  6. Планирано је додавање кривичних санкција у закон у току јавне расправе од стране предлагача и других заинтересованих страна.

[1] Закон о равноправности полова у БиХ – пречишћен текст (“Службени гласник БиХ”, бр. 32/10)

[2] Закон о забрани дискриминације БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 59/09 и 66/16)

[3] Башић, Далила и Амина Диздар. „Human Rights Paper 39 – Насиље у породици над ЛГБТИ особама: Анализа стања и препоруке.“ 2018. Документ. 22. новембар 2023. стр. 15

[4] Башић, Далила и Амина Диздар. Human Rights Paper 39 – Насиље у породици над ЛГБТИ особама: Анализа стања и препоруке. Сарајево: Сарајевски отворени центар, 2018.

[5] Васић, Владана, et al. Рози извјештај 2018. Годишњи извјештај о стању људских права ЛГБТИ особа у Босни и Херцеговини. Сарајево: Сарајевски отворени центар, 2018. стр.8

[6] Закон о заштити од насиља у породици, “Службени гласник РС”, бр. 102/2012, 108/2013 и 82/2015

[7] Овај наратив је уобичајен за промотере родне идеологије. За примјер погледати: Башић, Далила и Амина Диздар. „Human Rights Paper 39 – Насиље у породици над ЛГБТИ особама: Анализа стања и препоруке.“ 2018. Документ. 22. новембар 2023. стр. 9-14.

[8] Народна скупштина Републике Српске. „Окончана Шеста редовна сједница Народне скупштине.“ 03. новембар 2023. 04. новембар 2023.

[9] Пажљиви читалац уочава да се ова дефиниција у тренутно важећем Закону о заштити од насиља у породици РС (чл. 7 ст.(з)), у односу на усвојени Нацрт закона  о заштити од насиља у породици и насиља према женама РС (чл. 7 ст.(11)), разликује у једној ријечи. Када је у питању тренутно важећи закон стоји ријеч “учинилац” а, када је у питању усвојени нацрт закона, стоји ријеч “осумњичени”. Ово значи да се иде ка томе да насилника одређује субјективна, а не стварна процјена (нпр. докази).

[10] Да би објаснио шта је жена у савременом свијету, амерички политички коментатор Мет Волш је направио документарац и написао књигу под називом “Шта је жена?”. У њима открива како дјелује колективно лудило родног идентитета које је преплавило читав свијет. За више информација погледати: IMDB. What Is a Woman? 2022. Интернет страница. 22. новембар 2023.


Ово је дјелимичан текст. Цијели текст можете прочитати у комплетном ПДФ документу или наставцима објављеним на овом линку: